llistat cursos imprimir

Operador de Dumper

Objectius

• Proporcionar els coneixements i destreses necessàries per l’ús de del Dumper.
• Obtenir, un cop superades les proves teòriques i pràctiques, el carnet d’operador de Dumper.

A qui es dirigeix

• El curs s’adreça a conductors professionals amb l’objectiu bàsic de donar la més àmplia informació sobre els riscos específics de l’ús dels diferents elements del vehicle, especialment en treballs d’edificació i obres públiques, per tal d’ aconseguir el màxim de seguretat en la conducció, i la professionalització dels seus conductors.
• D’altra banda, s’ensenyaran les mesures de prevenció encaminades a evitar els accidents que aquesta mena de vehicles ocasiona.

Contingut

• La professió d’operador de dumper:
o Normes de conducció i circulació.
o Normativa aplicable en la prevenció de riscos laborals.
o Normativa d’utilització.
• Parts del dumper.
• Situacions de risc en estimbar el dumper o la càrrega.
• Utilització del dumper:
o Plans, pendents i corbes.
o Perfeccionament en la conducció.
o Descarregar en talús o pila.
o Operacions amb diferents mercaderies i espais de treball.
o Mesures de seguretat del dumper.

Desenvolupament

• El curs té una durada de 10 hores presencials dividides en 4 hores teòriques i 6 hores pràctiques.
• L’assistència és obligatòria i per obtenir el certificat i carnet s’han de superar les proves teòriques i pràctiques que es realitzaran internament al centre de formació.
• El curs es realitzarà amb un mínim de 5 alumnes.

Preu / Pagament

• Preu: Consultar Centre de formació
• Forma de pagament: abans de l’inici del curs.

Certificació

• Diploma acreditatiu i carnet d’operador de Dumper (cal renovar-lo cada 5 anys , segons la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals).

Programacions Curs