Actualització Normativa

Des d'aquí t'anirem informant dels canvis que es vagin produint en la normativa sobre tràfic, circulació i seguretat viària. Per a això, hem classificat la normativa en les següents categories:


Normativa de conducció de vehicles

Reglament General de Conductors. REIAL DECRET 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors.PDF
Ver PDF
Reglament General de Vehicles. REIAL DECRET 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles.PDF
Ver PDF
Reglament General de Circulació. REIAL DECRET 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.PDF
Ver PDF
Modificació Llei Seguretat Viària - Sancions. Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.PDF
Ver PDF
Modificació REPAC. Reial decret 369/2010, de 26 de març
BOE Núm. 75 Dissabte 27 de març de 2010 Sec. I. Pàg. 29058
PDF
Ver PDF
Ordre permís de conducció de la classe A. Ordre INT/2323/2011, de 29 de juliol, per la qual es regula la formació per a l'accés progressiu al permís de conducció de la classe A.PDF
Ver PDF
Reial decret que modifica la ITV. REIAL DECRET 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i a l'homologació de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica, així mateix, el Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. PDF
Ver PDF
Ordre que modifica el RGC. Ordre PRE/2356/2010, de 3 de setembre, per la qual es modifica l'Annex IV del Reglament General de Conductors, aprovat pel reial decret 818/2009, de 8 de maig.PDF
Ver PDF
Reial Decret que modifica el RGC. -2004- Reial Decret pel qual es modifica parcialment el Reglament General de Conductors.PDF
Ver PDF
Mesures reguladores del Trànsit 2012 Resolució del 15 de Desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2012.PDF
Ver PDF

Normativa de Transport

Certificat d'Aptitud Professional (CAP). REIAL DECRET 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula el Certificat d'Aptitud Professional (CAP).PDF
Ver PDF
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT). Reial decret 1211/90, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT). (Modificat per RD 858/1994, 29-4, per RD 1136/97, 11-7, per RD 927/98, 14-5, per RD 1830/99, 3-12 i per RD 1225/2006, 27-10. Parcialment derogat per L 13/96, 30-12. Els títols VII i VIII han estat afectats substancialment per la Llei 39/2003, 17-11, del Sector Ferroviari i les seves normes de desenvolupament.) (BOE 8-10).PDF
Ver PDF
Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres. Llei 16/87 de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres. (BOE 31). (Modificada per: Llei 13/96, de 30 de desembre; Llei 66/97, de 30 de desembre; Reial decret-Llei 6/1998, de 5 de juny; Reial decret Llei 4/2000, de 23 de juny; Llei 14/00, de 29 de desembre; Llei 24/2001, de 27 de desembre; Llei 29/2003, de 8 d'octubre, Llei 25/2009, de 22 de desembre, i Llei 2/2011, de 4 de març). (En relació amb el contingut del títol VI ha de tenir-se en compte la normativa de ferrocarrils).PDF
Ver PDF
Reial decret pel qual es modifica el ROTT Reial decret 1387/2011, de 14 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre PDF
Ver PDF

Altra normativa

Reglament escoles particulars de conductors. REIAL DECRET 1295/2003, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les escoles particulars de conductors.PDF
Ver PDF
Sentència REPAC. SENTÈNCIA de 22 de novembre de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anul·la l'article 62.3 del Reglament General de Conductors, aprovat per Reial decret 772/1997, de 30 de maig, modificat pel reial decret 1598/2004, de 2 de juliol.PDF
Ver PDF